Visie van de school

 
Goed basisonderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Die vaardigheden zijn immers onmisbaar voor een goede schoolloopbaan en om als volwaardig burger straks deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarnaast krijgen ook andere ontwikkelingsaspecten zoals creativiteit, samenwerken, onderzoeken, en spelend leren volop aandacht.
School neemt een belangrijke plaats in bij de ontwikkeling van het kind. Deze verantwoordelijkheid vraagt om een heldere visie, taak en rol van de school.


De visie van het onderwijsteam van RKBS Klavertje vier op onderwijs.
RKBS Klavertje vier wil een effectieve school zijn die de kansen op een succesvolle deelname aan de maatschappij vergroot. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Het onderwijs is erop gericht dat we ieder kind mogelijkheden bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze als volwassenen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze samenleving.
 
Ons onderwijs rust op twee pijlers:
Het schoolse leren: nadruk op basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen als voorwaarden om kinderen in brede zin te kunnen vormen.
Het sociaal-emotionele leren: de vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in de samenleving (creatief denken, samenwerken, problemen oplossen en experimenteren). We ondersteunen kinderen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.