Klachtenregeling

Op Klavertje vier gaan wij er vanuit dat wij met respect met elkaar omgaan. De uitgangspunten waaruit wij werken staan omschreven in ons respectprotocol. Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn hoe de school zaken aanpakt. Wij gaan ervanuit dat we er bij de meeste klachten samen uitkomen. Kom vooral langs bij de leerkracht om zaken die spelen in de klas, of de directie als het gaat om onderwerpen die de klas overstijgen. Als u er met hen niet uitkomt, kunt u de klacht voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan de klachtencommissie.
Klik hier voor de klachtenregeling van Meer Primair.


Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms

Interne vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en kan u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.
Vertrouwenspersoon:
Marjolein van der Geer 
m.vandergeer@klavertje-vier.nl

Externe vertrouwenspersoon

Als u behoefte heeft aan een objectieve deskundige van buiten school om uw klacht mee te bespreken, is er de externe contactpersoon. Deze begeleidt u in het klachtentraject als deze binnen school volgens u onvoldoende is opgelost. U kunt dan met zijn hulp de klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Vivian Donker, werkzaam bij Onderwijs Advies 0182 55 64 94
v.donker@onderwijsadvies.nl

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies bij een klacht kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie. Dit kan via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie,
p/a Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders en leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling; 
Madelinde Augustinus
m.augustinus@klavertje-vier.nl