Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.  Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan de communicatie vanuit de school, de manier waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid deze te uiten naar de school:
•    naar de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in de klas,
•    naar de directie als het gaat om klasoverstijgende onderwerpen.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze tenslotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze Klachtencommissie. In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de contactpersoon e/o de externe vertrouwenspersoon.


Interne contactpersoon

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en kan u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.
Contactpersoon Klavertje vier: Marjolein van der Geer (m.vandergeer@klavertje-vier.nl)
Aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling: Madelinde Augustinus (m.augustinus@klavertje-vier.nl)

Externe contactpersoon

Als u behoefte heeft aan een objectieve deskundige van buiten school om uw klacht mee te bespreken, is er de externe contactpersoon. Deze begeleidt u in het klachtentraject als deze binnen school volgens u onvoldoende is opgelost. U kunt dan met zijn hulp de klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Vivian Donker, werkzaam bij Onderwijs Advies 0182 55 64 94
v.donker@onderwijsadvies.nl

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies bij een klacht kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie. Dit kan via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie,
p/a Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding en contactpersonen zullen een klacht van ouders en leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.