Pijler 2: Het sociaal emotionele leren


Onze school wil door respect, rust en regelmaat een klimaat scheppen waarin kinderen zich veilig voelen en worden uitgedaagd om te leren. We hechten eraan om een optimale relatie te hebben met de kinderen, zowel individueel als met de groep. We besteden veel aandacht aan het creëren van wederzijds respect en vertrouwen. We willen dat de kinderen naar elkaar luisteren, zelfstandig beslissingen kunnen nemen en individueel of in samenwerking met anderen oplossingen zoeken. Kinderen kunnen veel met en van elkaar leren. Onderzoek heeft uitgewezen dat het van belang is om met de leerlingen de lesstof te onderzoeken en verwerken. We werken daarom ook thematisch met de leerlingen. Om de kinderen samen met de ouders te kunnen begeleiden naar actieve burgers gebruiken we de methode van de Vreedzame school van groep 1 tot en met 8. We volgen algemene richtlijnen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze zijn door de SLO vertaald naar leerlijnen.
We hanteren een open omgangswijze met kinderen, teamleden en ouders. Het afgelopen jaar hebben we met het team duidelijke regels, en de handhaving hiervan, afgesproken. Kinderen, teamleden en ouders behoren te weten wat de grenzen zijn. Daarmee wordt de veiligheid van iedereen op school gewaarborgd. Onderzoek naar pesten op school heeft overigens uitgewezen dat een plezierige omgang met elkaar, ouders, leerlingen en team de beste voorwaarde is om pesten te voorkomen.