Pijler 1: Het schoolse leren


We hebben een positieve leerverwachting van onze leerlingen. Goed onderwijs betekent voor ons dat we leerlingen de mogelijkheid bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op cognitief, emotioneel, motorisch en muzisch-creatief gebied. Het afgelopen jaar zijn de leerlijnen van de vakgebieden rekenen en taal nog beter op elkaar afgestemd door middel van de zogeheten doorgaande leerlijn. De lessstof die minimaal aangeboden moet worden op een basisschool is verdeeld over de verschillende leerjaren. Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden. We werken volgens de kerndoelen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Daarmee bieden we een doordacht onderwijsconcept aan.
Wij geven klassikaal, thematisch en individueel gericht onderwijs. We werken met drie niveaus in een groep: het zogeheten handelingsgerichtwerken (HGW). Door de inzet van digitale en/of andere ondersteunende leermiddelen kunnen we aansluiten bij het niveau van de (individuele) leerlingen.
Leerlingen werken ook zelfstandig door middel van een weektaak. Op deze wijze leren kinderen verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces en worden hun eigen interesses actief gestimuleerd.
Met de leerstof sluiten we aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Er worden digitale middelen ingezet om het onderwijs te ondersteunen. We houden er rekening mee dat kinderen op verschillende manieren leren, zoals visueel, auditief of kinesthetisch.
We werken gedurende het jaar met perioden. Leerkrachten bereiden op een aantal vakgebieden samen hun lessen voor. Ook voor ons geldt dat we veel met en van elkaar kunnen leren! Uit onderzoek is gebleken dat het samen voorbereiden de kwaliteit van de lessen verhoogt.