Ouderraad

Het bestuur van de oudervereniging van Klavertje vier bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders die het leuk en belangrijk vinden om een deel van hun tijd en energie in de activiteiten van school te steken.

In samenwerking met de directie en leerkrachten organiseren wij diverse activiteiten, zoals: het sinterklaasfeest, het kerstdiner, buitenschoolse sportactiviteiten, de schoolreisjes, de schoolfoto, en het afscheid groep 8. Het hele schooljaar wordt er hard gewerkt om alles goed uit te werken en er een groot succes van te maken.


Er komt een hoop bij kijken om alles goed, leuk en gezellig te laten verlopen. Om de uitjes en activiteiten zo goed mogelijk te organiseren, vergadert het bestuur van de oudervereniging ongeveer acht keer per schooljaar. Een lid van de directie is bij de vergaderingen aanwezig.
Indien nodig informeren wij de Medezeggenschapsraad. In deze vergaderingen worden wij door de directie op de hoogte gebracht van belangrijke en/of nuttige informatie over de school.
Daarnaast vinden er commissievergaderingen plaats waarin een specifieke activiteit wordt besproken en uitgewerkt door een aantal leden van de oudervereniging en enkele leerkrachten.
Op de dag van de activiteit zelf is er hulp van ouders nodig en daarom doen wij vaak een oproep. Zonder uw hulp zijn veel activiteiten niet te realiseren, vandaar dat uw hulp altijd bijzonder op prijs wordt gesteld en voor de school van grote waarde is!

De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door het bestuur van de oudervereniging. In het financiële jaarverslag kunt u zien hoe deze gelden besteed worden. De meeste van de activiteiten die voor school georganiseerd worden, worden gefinancierd uit de ouderbijdrage.

Jaarlijks organiseert de oudervereniging minimaal één Algemene Vergadering. Hier komen onder meer de volgende punten aan bod:

  • de planning van de activiteiten
  • de verdeling van het budget per activiteit
  • de begroting van het afgelopen schooljaar
  • de eventuele verkiezing van nieuwe bestuursleden

 Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ons per e-mail bereiken op oudervereniging@klavertje-vier.nl

Bestuur van de oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging van RKBS Klavertje vier vormt de ouderraad van de school en bestaat uit de volgende personen:

  • Peter Freriks (voorzitter)          
  • Robin Zijp (secretaris)            
  • Andy Schoen
  • Sandra Olthof
 

Vrijwillige ouderbijdrage

Tijdens de algemene vergadering van de oudervereniging Klavertje vier is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 62,50 per kind.

U wordt verzocht bij betaling van de vrijwillige ouderbijdrage deze over te maken op rekening NL49INGB0006655957 ten name van Oudervereniging Klavertje vier o.v.v. naam kind en groep.

Wilt u in het bestuur van de oudervereniging? 

Voor het bestuur van de oudervereniging wordt nog gezocht naar nieuwe leden.

RKBS Klavertje vier